Prepravný poriadok

KVETY TATRY - SLOVENSKO, s.r.o.

Námestie Sv. Egídia 3003/96, 05801 Poprad,

Slovenská Republika

IČO: 36 488 984

IČ DPH: SK2021763150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREPRAVNÝ PORIADKOK

CESTNEJ NÁKLADNEJ DOPRAVY

 

 

 

 

 

 

 

KVETY TATRY - SLOVENSKO, s.r.o. so sídlom Námestie Sv. Egídia 3003/96, 05801 Poprad,

podľa §4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.56/2012 Z. z. o cestnej doprave

 

vydáva

 

 

PREPRAVNÝ  PORIADOK  CESTNEJ  NÁKLADNEJ  DOPRAVY

(ďalej len „prepravný poriadok“)

 

 

Čl. 1

Základné ustanovenia

 1. Tento prepravný poriadok obsahuje prepravné podmienky dopravcu potrebné na uzavretie prepravnej zmluvy.

 

 1. Upravuje práva a povinnosti, ako aj zodpovednosť pri preprave vecí cestným nákladným vozidlom medzi dopravcom, fyzickými osobami a právnickými osobami zúčastnenými na preprave. Stanovuje podmienky na uzatvorenie zmluvy o preprave veci podľa § 610 a nasl. Obchodného zákonníka a zmluvy o preprave nákladu podľa   § 765 a nasl. Občianskeho zákonníka. Neupravuje ceny a cenové podmienky.

 

 1. Dopravcom je spoločnosť KVETY TATRY - SLOVENSKO, s.r.o. Námestie Sv. Egídia 3003/96, 05801 Poprad, Slovenská Republika, IČO: 36 488 984, IČ DPH: SK2021763150

 

 

Čl. 2

Druh prevádzkovanej cestnej dopravy a rozsah poskytovaných dopravných služieb

 1.    Dopravca vykonáva nákladnú cestnú dopravu v tomto rozsahu
  1. vnútroštátna cestná nákladná doprava,
  2. medzinárodná cestná nákladná doprava.

 

 1. Charakter vykonávanej nákladnej cestnej dopravy
  • vozové zásielky,
  • kusové zásielky.

            

 1. Za vozové zásielky sa považujú zásielky prepravované jednému prepravcovi (odosielateľovi alebo príjemcovi) jednou jazdou vozidla, ak ich hmotnosť je vyššia ako 2500 kg alebo bez zreteľa na jej hmotnosť:
  1. ak je ňou využitá užitočná hmotnosť alebo ložný priestor použitého vozidla,
  2. ak sa podľa dohody s prepravcom vykonáva preprava zásielky zvláštnou samostatnou jazdou vozidla alebo preto, že povaha zásielky, prípadne vykonanie prepravy v požadovanej lehote si to vyžaduje,
  3. ak sa nakladá alebo vykladá zásielka z prevádzkových dôvodov na dvoch alebo viacerých miestach. O jednu jazdu vozidla ide aj vtedy, ak dopravca z prevádzkových dôvodov preložil náklad na iné vozidlo.

 

 1. Za dokládku sa považuje  zásielka prepravovaná spoločne s inými zásielkami alebo pri takej jazde vozidla, ktorá by sa inak musela vykonať bez nákladu.

 

 

Čl. 3

Vymedzenie prepravovaných vecí dopravcom

 1. Dopravca vzhľadom na svoju terajšiu technickú základňu prednostne prepravuje vozové zásielky, ale vykonáva tiež prepravu kusových zásielok.

 

 1. Druhy prepráv podľa technickej základne, najmä vozového parku
  1. preprava nákladu na paletách,
  2. preprava živých kvetov pri stálej teplote,
  3. preprava iných druhov tovarov na základe objednávok prepravcov.

 

 1. Iné prepravy vykonáva  na základe dohody.

 

 

Čl. 4

Náklady vylúčené z prepravy

 1. Z prepravy sú vylúčené
  1. veci, ktorých preprava je zakázaná všeobecne platnými právnymi predpismi,
  2. nebezpečné veci podľa Európskou dohodou o preprave nebezpečných vecí cestnou dopravou (Dohoda ADR),
  3. predmety, ktoré svojimi rozmermi alebo hmotnosťou vzhľadom na užitočnú hmotnosť, rozmery vozidiel a stav pozemných komunikácií, ktorých má byť pri preprave použito, sú nevhodné na preprave vozidlom dopravcu,
  4. veci vysokej resp. ťažko vyčísliteľnej hodnoty (umelecké zbierky, starožitnosti a pod.).

 

 1. Dopravca vzhľadom na svoju terajšiu technickú základňu neprepravuje živé zvieratá.
 2. Dopravca nevykonáva zvlášť nadmerné a nadrozmerné prepravy, ktoré by si vyžadovali špecializovanú technickú základňu.
 3. Ak bola podaná k preprave zásielka, ktorá je vylúčená z prepravy alebo jej preprava je povolená za zvláštnych podmienok, bez toho aby bola táto povaha zásielky dopravcovi oznámená alebo bola prevzatá taká zásielka k preprave na podklade nesprávnych alebo neúplných údajov, je odosielateľ povinný zaplatiť pokutu vo výške rovnajúcej sa trojnásobku dohodnutého prepravného za celovozovú zásielku.

 

 

Čl. 5

Podmienky pristavovania vozidiel na nakládku a vykládku a rozsah spolupráce odosielateľa a príjemcu vecí s dopravcom

 

 1. Dopravca ale aj odosielatelia a zasielatelia zabezpečia, aby boli dodržané dopravné harmonogramy v súlade s Nariadením EP a Rady  č. 561/2006 o harmonizácii niektorých právnych predpisov v sociálnej oblasti, ktoré sa týkajú cestnej dopravy.  Ide najmä o dodržiavanie doby prevádzky nakladacích miest odosielateľa  a vykladacích miest príjemcu, dodržiavanie  časov nakládky a vykládky tak, aby vodiči dopravcu mohli dodržiavať  režim práce týkajúci sa doby jazdy, prestávok, denných a týždenných odpočinkov.

 

 1. Zásielku alebo jej časť, ktorá podľa svojej povahy vyžaduje, aby bola počas prepravy a manipulácie chránená pred poškodením alebo stratou, je odosielateľ povinný podať k preprave v riadnom obale, zodpovedajúcom podmienkam v cestnej doprave.

 

 1. Odosielateľ je povinný zabaliť  riadne zásielku tiež vtedy, ak existuje nebezpečenstvo, že by bez obalu mohla počas prepravy spôsobiť pre svoje vlastnosti škodu osobám alebo na iných zásielkach a na dopravnom prostriedku, prípadne na iných zariadeniach dopravcu. Dopravca nepreskúšava, či zásielka svojou povahou vyžaduje obal, poprípade či použitý obal je riadny. Odosielateľ zodpovedá za škody, ktoré vznikli chybným alebo nedostatočným obalom počas prepravy na ostatných prepravovaných zásielkach alebo vozidle.

 

 1. Odosielateľ je povinný zaistiť, aby obaly zásielky alebo jednotlivých kusov zásielky svojimi rozmermi, konštrukciou a pevnosťou umožňovali, ak je to možné, použitie paletizačnej a mechanizačnej techniky pri ložných prácach a preprave.

 

 1. Odosielateľ je povinný označiť zásielku alebo jej jednotlivé kusy, ak to predpisuje tento prepravný poriadok alebo je to potrebné pre uľahčenie manipulácie so zásielkou alebo pre odstránenie nebezpečenstva jej poškodenia prípadne jej zámeny. Pri preprave kusových zásielok je odosielateľ povinný každú zásielku zreteľne a nezmazateľne označiť adresou odosielateľa a príjemcu

 

 1. Pokiaľ povaha zásielky  vyžaduje, aby s ňou bolo počas nakládky, prepravy a vykládky určitým spôsobom zachádzané alebo aby bola ukladaná v určitej polohe, je odosielateľ  povinný označiť každý kus zásielky manipulačnou značkou pre označovanie prepravných obalov podľa platných Slovenských technických noriem (STN) prípade iných noriem.

 

 1. Ak zistí dopravca pri prevzatí zásielky, že zásielka nevyhovuje podmienkam na balenie a označovanie tovaru, prepravu odmietne; ak odosielateľ výhradu dopravcu k baleniu a označovaniu zásielky zapísanú v  nákladnom liste alebo inom prepravnom doklade potvrdí, môže dopravca zásielku prevziať k preprave.

 

 1. Dopravca je oprávnený kedykoľvek preskúmať, či zodpovedá zásielka zápisom prepravcu v prepravných dokladoch (napr. dodacom liste, nákladnom liste).

 

 1. Ak zistí dopravca ešte pred výjazdom vozidla z miesta nakládky, že k preprave bola prijatá zásielka vylúčená z prepravy, je povinný ju vrátiť odosielateľovi a odosielateľ je povinný ju prevziať späť.

 

 1. Ak sa zistí pri preberaní zásielky taká chyba, že by jej prepravou mohla byť spôsobená škoda na vozidle alebo na spolu prepravovanej zásielke, je dopravca oprávnený odmietnuť prijatie zásielky k preprave, ak bola chyba zistená až počas prepravy, jazdu preruší. Pri prerušení jazdy postupuje dopravca ako pri ostatných  prekážkach pri preprave.

 

 1. Odosielateľ zásielky je povinný dopravcovi odovzdať zásielku v stave spôsobilom na prepravu po pozemných komunikáciách. Ak zásielka nie je spôsobilá na prepravu alebo sa zistila jej chyba podľa ods. 10, dopravca môže jej prijatie na prepravu odmietnuť.  Náklady spojené s pristavením vozidla na nakládku, zdržaním vozidla pri nakládke alebo náklady spojené s prerušením prepravy podľa od. 10 je povinný odosielateľ zásielky dopravcovi uhradiť.

 

 1. Ak zásielka je zložená z veľkého počtu kusov, je dopravca povinný zisťovať ich počet, len vtedy ak to bolo s odosielateľom dohodnuté v prepravnej zmluve. Výsledok preskúmania je dopravca povinný zaznamenávať v nákladnom liste alebo vyhotoviť zápis.

 

 1. Hmotnosťou zásielky sa rozumie hmotnosť nákladu vrátane paliet, prepravných skríň, kontejnerov a pod. a s  manipulačnými a prepravnými pomôckami odosielateľa prevzatými zároveň so zásielkou.

 

 1. Hmotnosť zásielky zisťuje odosielateľ a zodpovedá za tento údaj, ktorý sa uvádza v nákladnom liste alebo v iných sprievodných dokladoch.

 

 1. Dopravca je oprávnený kedykoľvek preskúmať hmotnosť zásielky, hlavne ak má pochybnosti o správnosti  tohto údaju zo strany odosielateľa. Hmotnosť zisťuje úradným vážením alebo výpočtom, ak je množstvo nákladu udané počtom jednotlivých rovnakých kusov alebo počtom merných jednotiek a hmotnosť jedného kusa zásielky alebo mernej jednotky je známa, prípadne zistená vážením.

 

 1. Spôsob preskúmania hmotnosti a výsledok preskúmania  zaznamenáva dopravca na všetky diely nákladného listu alebo iného prepravného dokladu, ktoré sú pri preskúmaní k dispozícii.

 

 1. Odosielateľ hradí náklady spojené so zisťovaním hmotnosti zásielky (napr. úradné váženie a pod.) ak o zistenie hmotnosti požiadal dopravcu v prepravnej zmluve alebo ak sa odlišuje hmotnosť zásielky zistená dopravcom o viac ako 3 % od hmotnosti uvedenej odosielateľom.

 

 1. Ak o zistenie hmotnosti zásielky požiadal príjemca, je tiež povinný hradiť náklady spojené so zisťovaním hmotnosti zásielky.

 

 1. Odosielateľ v SR si je vedomý, že ak uvedie bez vedomia vodiča vozidla alebo jeho prevádzkovateľa , pri nakladaní tovaru prekročí najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť vozidla, najväčšiu prípustnú hmotnosť jazdnej súpravy, najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť prípojného vozidla alebo najväčšiu prípustnú hmotnosť pripadajúcu na nápravy vozidla, môže byť podľa zákona NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov  sankcionovaný zo strany Policajného zboru.

 

 1. Ak dopravca zistí prekročenie dovolenej hmotnosti nákladu resp. jeho zlé rozloženie zavinené odosielateľom ešte v mieste odoslania, je odosielateľ povinný  vykonať vyloženie časti zásielky resp. jej preloženie. Ak to dopravca zistí až počas prepravy napr. z dôvodu nesprávnych údajov o hmotnosti zásielky,  je oprávnený vykonať vyloženie časti zásielky resp. jej preloženie na účet a nebezpečie odosielateľa zásielky. O tom, že zásielka sa bude prekladať resp. časť vykladať je dopravca povinný informovať odosielateľa zásielky a tieto úkony je povinný zaznamenať aj v prepravnom doklade. Na prepravu vyloženej časti zásielky  je odosielateľ povinný vystaviť samostatnú  objednávku prepravy.

 

 1. Odosielateľ je povinný presne špecifikovať v prepravnej zmluve miesto nakládky a vykládky (presnú adresu) a tiež oznámiť dopravcovi prípadne obmedzenia pre vjazd určitých nákladných vozidiel resp. v určitom čase  na miesto nakládky resp. vykládky. Napríklad či miesto neleží v nízkoemisnej zóne, v zóne s obmedzeniami pre vjazd nákladných vozidiel s určitou celkovou hmotnosťou, s určitým zaťažením na nápravy a pod. Odosielateľ tiež je povinný uviesť dobu prevádzky príjemcu resp. v ktorom čase je možné vykonávať vykládku.

 

 1. Nakládku vo všeobecnosti zabezpečuje odosielateľ a vykládku príjemca zásielky, pokiaľ sa dopravca s prepravcom nedohodol inak.

 

 1. Osádka vozidla z hľadiska prepravnej zmluvy nemá povinnosť zabezpečovať nakládku a vykládku vozidla. Dopravca vykoná nakládku alebo vykládku len v prípade, že tak bolo vopred dohodnuté.

 

 

 1. Vo všeobecnosti za upevnenie nákladu na vozidle zodpovedá prepravca (odosielateľ), lebo ten má patričné znalosti týkajúce sa zásielky. Odosielateľ zásielky  je povinný poskytnúť presné informácie o zásielke týkajúce sa hmotnosti a rozmerov jednotlivých kusov. Ak má odosielateľa vypracované pokyny pre nakladanie a upevnenie nákladu v cestnej nákladnej doprave je povinný ich dopravcovi v dostatočnom predstihu pre zahájením prepravy poskytnúť v jazyku, ktorému dopravca rozumie.

 

 1. Vodič (zástupca dopravcu) je povinný sa pri nakládke zúčastniť a prípadne usmerniť rozloženie nákladu na vozidle napr. z hľadiska rovnomerného zaťaženia náprav  vozidla prepravovaným tovarom a z hľadiska toho aby pri preprave  nebola ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Ak nedbá odosielateľ na pokyny dopravcu a dôjde preto k chybe v naložení, hlavne v preťažení vozidla, je dopravca oprávnený žiadať preloženie nákladu na vozidle alebo zloženie nákladu alebo jeho časti. Ak nie je dopravcovi vyhovené môže odmietnuť vykonanie prepravy, poprípade obstarať riadne zloženie a uloženie nákladu na účet a nebezpečenstvo odosielateľa.

 

 1. Ak dôjde k väčšiemu znečisteniu ložného priestoru vozidla pri nakládke, vykládke alebo prepravovaným  nákladom, je prepravca povinný zaistiť po vyložení zásielky a pri opakovaných prepravách po ukončení poslednej vykládky na vlastné náklady jeho vyčistenie. Ak prepravca nesplní túto povinnosť, zaistí vyčistenie vozidla na jeho účet dopravca.

 

 1. Ak je nutné vykonať dezinfekciu vozidla, zabezpečuje ju dopravca. Náklady s dezinfekciou spojené hradí prepravca, ktorého zásielka spôsobila nutnosť dezinfekcie.

 

 1. Z dôvodu poškodenia zásielky pri preprave môže príjemca odmietnuť prijatie zásielky alebo jej časti len vtedy, ak sa zmenil poškodením stav zásielky do tej miery, že nie je možné ju použiť k pôvodnému účelu. Príjemca však nie je povinný prevziať zásielku, pokiaľ dopravca nespíše zápis o poškodení zásielky za prítomnosti obidvoch zúčastnených strán.

 

 1. Výhrady voči spôsobu nakládky, prekládky a vykládky dopravca (člen osádky vozidla) uplatní voči odosielateľovi, príjemcovi alebo iným osobám písomnou formou napríklad do nákladného listu.

 

 1. Za čas zdržania dopravcu pri nakládke alebo vykládke sa považuje, pokiaľ nebolo v prepravnej zmluve dohodnuté inak, čas od požadovaného času pristavenia vozidla dopravcu na nakládku alebo vykládku až po začatie nakládky alebo vykládky a každé dopravcom nezavinené prerušenie týchto prác vrátane vystavenie prepravných dokladov k zásielke. Za čas zdržania môže dopravca požadovať finančnú náhradu.

 

 1. Ak sa po vyzvaní odosielateľa na pristavenie vozidla k nakládke, toto nenaložené vráti späť vinou odosielateľa, je prepravca povinný dopravcovi uhradiť náklady za márnu jazdu a prípadne poplatok za zdržanie vozidla.

 

 

 

 

Čl. 6

Objednávanie prepravy

 

 1. Prepravca (odosielateľ alebo príjemca) si prepravu zásielky u dopravcu objednáva, a to uzatvorením zmluvy o preprave veci (nákladu) alebo objednávkou. Objednávku možno podať  písomne alebo e-mailom.

 

 1. Pokiaľ bola preprava medzi prepravcom a dopravcom dohodnutá ústne alebo telefonicky, prepravca je povinný, na požiadanie dopravcu, objednávku prepravy písomne potvrdiť. Ak k tomu nedošlo, platia ohľadom objednávky prepravy záznamy dopravcu.

 

 1. Objednávka sa nepoužíva v prípade, ak má dopravca s prepravcom uzatvorenú rámcovú zmluvu o preprave veci (nákladu).

 

 1. Objednávka prepravy musí obsahovať všetky údaje potrebné na vykonanie a vyúčtovanie prepravy, aby mohla po prijatí plniť funkciu prepravnej zmluvy, a to najmä:
  1. určenie zmluvných strán: prepravca (odosielateľ alebo príjemca) a dopravca, presné adresy, IČO, DIČ, telefón, e-mail,
  2. názov a adresa peňažného ústavu, číslo účtu,
  3. opis zásielky (množstvo, hmotnosť, rozmery, poloha, uloženie, druh, obsah a obal), spôsob nakládky a vykládky a zaobchádzanie so zásielkou (ak je to potrebné),
  4. určenie času (čas nakládky, dodaciu lehotu, čas vykládky), miesta odoslania, miesta určenia, prípadne aj žiadanú trasu cesty,
  5. druh a rozsah poškodenia zásielky, ak sa podáva na prepravu už poškodená (napr. preprava do opravy),
  6. odplatu za vykonanú prepravu (prepravné) určenú po vzájomnej dohode medzi dopravcom a prepravcom.

 

 1. Objednávka je prijatá:
  1. okamihom, keď prepravcovi došlo písomné alebo e-mailové potvrdenie dopravcu o jej prijatí,
  2. ak došlo k ústnej alebo telefonickej dohode medzi prepravcom a dopravcom o rozsahu, čase, prípadne spôsobe vykonania požadovanej prepravy.

 

 1. Ak dopravca nemôže objednávku prijať, upovedomí o tom bezodkladne prepravcu.

 

 1. Ak bola objednávka prijatá, dopravca pristaví vhodné vozidlo v termíne uvedenom v objednávke. Ak sa vyskytnú prekážky, pre ktoré vozidlo nemožno v dohodnutom termíne pristaviť, je dopravca povinný o tom bezodkladne upovedomiť prepravcu a prípadne dojednať iný termín pristavenia vozidla. Prepravca môže v tomto prípade od zmluvy odstúpiť.

 

 1. Objednávka môže byť zadaná na jednu prepravu, určitý počet prepráv alebo na určité časové obdobie.

 

 

 

 

Čl. 7

Prepravná zmluva

 

 

 1. Ak si prepravu u dopravcu objedná podnikateľ, dôjde k uzavretiu zmluvy o preprave veci v zmysle ust. § 610 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník).

 

 1. Ak si prepravu u dopravcu objedná fyzická osoba nepodnikateľ, dôjde k uzavretiu zmluvy o preprave nákladu v zmysle ust. § 765 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník).

 

 1. Prepravná zmluva medzi prepravcom a dopravcom vzniká aj prijatím objednávky, ktorá bola dopravcom prepravcovi potvrdená. 

 

 1. Ak dopravca vyhovie návrhu príjemcu zásielky na jej ďalšiu prepravu inému príjemcovi, vzniká nová prepravná zmluva.

 

 1. Prepravnou zmluvou sa dopravca zaväzuje prepravcovi, že vykoná prepravu za dohodnutých podmienok a za podmienok ustanovených týmto poriadkom. Prepravca sa dopravcovi zaväzuje, že splní dohodnuté a prepravným poriadkom ustanovené podmienky a že zaplatí prepravné.

 

 1. Odosielateľ zásielky a dopravca sa môžu dohodnúť, či prepravné vyplatí odosielateľ zásielky celkom alebo čiastočne, alebo či prepravné uhradí prijímateľ zásielky.

 

 1. Ak má prepravné uhradiť prijímateľ zásielky, ale úhradu odmietne, je povinný zaplatiť prepravné odosielateľ zásielky. V takom prípade môže dopravca odovzdať zásielku prijímateľovi len so súhlasom odosielateľa.

 

 1. Úhrada prepravného je splatná s odovzdaním zásielky prijímateľovi, ak nie je dohodnuté inak. Dopravca je oprávnený požadovať od času splatnosti dohodnuté penále.

 

 1. Zmluvou o preprave veci môže byť dopravca zaviazaný, že zásielku počas prepravy sprevádza prepravný (nákladný) list.

 

 1. Odosielateľ zásielky nesie voči dopravcovi dôsledky nepravdivého uvedenia popisu fyzikálnych vlastností zásielky alebo ich neuvedenie, ktoré malo okrem iného za následok zatajenie nebezpečného alebo nezákonného charakteru prepravovanej zásielky.

 

 

 

 

 

 

Čl. 8

Zmena prepravnej zmluvy

 

 1. Odosielateľ môže dodatočne nariadiť dopravcovi, až do doby vydania zásielky prijímateľovi, že:

 

 

Čl. 9

Reklamačné konanie

 

 1. Reklamačné lehoty a premlčacie doby na uplatňovanie nárokov odosielateľa alebo príjemcu vyplývajúce z prepravnej zmluvy s dopravcom sú uvedené pre vnútroštátnu cestnú nákladnú dopravu vykonávanú v Slovenskej republike v Obchodnom zákonníku a v Občianskom zákonníku.

 

 1. Reklamačné lehoty a premlčacie doby na uplatňovanie nárokov odosielateľa alebo príjemcu vyplývajúce z prepravnej zmluvy s dopravcom sú uvedené pre medzinárodnú cestnú nákladnú dopravu v Dohovore o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR).

 

 1. Oprávnený (prepravca) musí reklamovať u dopravcu všetky práva vyplývajúce z prepravy písomne.

 

 1. Vrátenie zaplatenej sumy za prepravu je oprávnený (prepravca) žiadať len ak ju preukázateľne dopravcovi uhradil.

 

 

Čl. 10

Záverečné ustanovenia

 

 1. Podľa zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave, dopravca zverejnil tento prepravný poriadok na svojom webovom sídle (www.kvetytztary.sk) a je k dispozícii aj v sídle dopravcu.

 

 1. Podľa zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave zverejnený prepravný poriadok je súčasťou návrhu dopravcu na uzavretie prepravnej zmluvy a po jej uzatvorení je jeho obsah súčasťou zmluvných práv a povinností účastníkov zmluvy.

 

 

 1. Objednávateľ prepravy je pred podpísaním prepravnej zmluvy povinný sa s týmto prepravným poriadkom oboznámiť.

 

 1. Všetky zmeny a doplnky prepravného poriadku sú platné dňom ich zverejnenia a sprístupnenia na webovom sídle dopravcu.

 

 1. Ak bude prepravný poriadok podstatne zmenený alebo podstatne doplnený, dopravca zabezpečí jeho zverejnenie a sprístupnenie na svojom webovom sídle v úplnom znení.

 

 

 

 

 

 Vo Svite 1.7.2018

 

 

Dušan Kantor

Konateľ spoločnosti

Dnes má meniny - | Zajtra -